Нашият списък с проекти представен по-долу цели да опише обхвата на нашата дейност и начинът, по-който МСБ се стреми към подобряване на здравеопазването, чрез успешна колаборация с публични и частни организации, за успешната реализация на проекти, които носят устойчивост и добавена стойност.

Свържете се с нас при нужда от информация относно други наши проекти и допълнителни референции.

Доставка, монтаж и инсталация на 4 броя системи за Интраоперативно Лъчелечение (ИОЛЛ)

Клиент: Министерство на здравеопазването

Град: София, България

Период: 2015- 2016

Апаратура: Уред за Интраоперативно лъчелечение (ИОЛЛ) – Axxent

Проектът е финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ново поколение апаратура, работеща на принципа на електронната брахитерапия за лечение на рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на кожата (немеланомен) е инсталирана на 4 болници в България.

Доставката, инсталацията и сервизната поддръжка на иновативната технология се извършват от Молекюлар Солушънс България, а болниците, които ще използват технологията са УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен, УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, УМБАЛ „Александровска“ и „СБАЛ по Онкология“в София.

Доставка, монтаж и инсталация на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и 64-срезов компютърен томограф (КТ)

Клиент: в МБАЛ Д-р Стоян Киркович

Град: Стара Загора, България

Период: 2015

Апаратура: Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и 64-срезов компютърен томограф (КТ)

Проектът е финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Новата медицинска апаратура на производителя Siemens (ЯМР, модел MAGNETOM ESSENZA 1.5T, А Tim + Dot System, Tim [46×16] и КТ, модел SOMATOM Definition AS64) заменя остарелия и нефункциониращ Компютърен Томограф, като допълва към портфолиото на болницата и услугата за изследване чрез ЯМР.

Двете основополагащи системи в образната диагностика позволяват получаване на образи с изключително висока резолюция при скъсено време за изследване, а оттам и подобрено диагностициране и по-ефективно лечение за пациентите на болницата.

Чрез това ефективно усвояване на отпуснатите от ЕС средства МБАЛ Д-р Стоян Киркович успява да се конкурира успешно с модерните лечебни заведения в региона и да осигури една по-качествена услуга за пациентите си.

AdvancedBiomarkerTechnologies ABT Bulgaria MSB

Доставка, монтаж и инсталация на циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици

Клиент: УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Град: София, България

Период: 2014- 2015

Апаратура: Циклотронен комплекс ABT Biomarker Generator, окомплектован със система за синтез и качествен контрол

Проектът е финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната лечебна, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност.

Клиника по Нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска“ е най-голямото звено по нуклеарна медицина в България и разполага с единствения действащ PET-CT скенер в западната част на страната, който обслужва хиляди пациенти на година, от всички региони на страната. Инсталацията на циклотронния комплекс ще осигури ключовите изотопи за PET-CT изследвания, ще оптимизира значително работните процеси в клиниката и ще увеличи броя на изследваните пациенти.

LOCCIONI APOTECA BULGARIA

Доставка и монтаж на роботизирана система за приготвяне на индивидуални дози химиотерапевтици

Клиент: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Град: Варна, България

Период: 2015

Апаратура: ApotecaChemo, производство на Loccioni Humancare

Проектът е финансиран с подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Растящата честота на раковите заболявания и непрекъснатото въвеждане на нови лекарствени средства води до ескалация на сложността за тяхното приготвяне. МБАЛ „Света Марина“ предприе план за създаване на модерно, централизирано разтваряне на цитостатици в болничната аптека чрез инсталиране на роботизирана система за приготвянето им ApotecaChemo.

ApotecaChemo напълно автоматизира сложните и критично важни задачи, свързани с приготовление на интравенозни хемотерапевтични лекарствени препарати. Въвеждането на системата оптимизира разходите и работните процеси на лечебното заведение, подобрява отчетността и предоставя по-качествено и сигурно лечение за пациентите.

Somatom Siemens

Доставка, монтаж и инсталация на апаратура за образна диагностика

Клиент: Министерство на Здравеопазването

Получател: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Град: Габрово, България

Период: 2014- 2015

Апаратура: 16 срезов компютърен томограф Somatom – Siemens Healthcare

Ядрено магните резонанс 1.5Т XXVerioXX- Siemens Healthcare

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – гр. Габрово е основно здравно заведение в централна България и се грижи за здравето на над 70 000 жители в областта.

Лечебното заведение ще бъде оборудвано с високотехнологична апаратура за образна диагностика. С реализацията на проекта, чувствително ще се подобри здравното обслужване на населението от град Габрово и прилежащите територии.

Cyclotron Bulgaria

Доставка, монтаж и инсталация на циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици

Клиент: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Град: Варна, България

Период: 2013

Апаратура: циклотронен комплекс ABT Biomarker Generator, окомплектован със система за синтез и качествен контрол

Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към МБАЛ “Света Марина” е първият в страната център, в който се прилага позитронно-емисионна томография- РЕТ/СТ.

От началото на 2013г на територията на клиниката бе монтиран първият в страната циклотронен комплекс за производство на радиоизотопи – позитронни източници, които се използват за работата на РЕТ скенера.

Циклотронният комплекс позволява производството на малки дози, съобразно работния график на клиниката и потока пациенти за деня. Към комплекса е обособена и лаборатория за качествен контрол на крайния продукт. Качественият контрол на всяка доза радиофармацевтик е частично автоматизиран и е съобразен с изискваният на последвана ревизия на Европейската фармакопея.

Към момента в циклотронния комплекс се осъществява рутинно производство на флуор 18, необходим за извършването на РЕТ/СТ изследвания който осигурява пациентопоток в диапазона 180 – 200 пациента месечно.

Доставка, монтаж и инсталация на най-новият ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), 3 Тесла

Клиент: МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Град: Варна, България

Период: 2015

Апаратура: Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), 3 Тесла на Siemens

Моделът, MAGNETOM Verio, A Tim+Dot, 3Т инсталиран в университетската болница във Варна осигурява и значителен комфорт при пациенти с клаустрофобия, чрез осигуряване на по-широко пространство за пациента и допълнителни екстри към апарата и помещението за осигуряване на по-приятно преживяване по време на изследването.

Изследването с 3 Тесла магнитен резонанс осигурява много ранно откриване на редица състояния, а оттам и по-ефективното им лечение. При наличие на патологични промени, ЯМР може да покаже местоположението, размера и обхвата им.

Новият ЯМР намира широко и високоефективно приложение в области като неврология, ортопедия, кардиология, педиатрия, ангиография, онкология, женско здраве и други.

IMG_6390

Доставка и монтаж на роботизирана система за приготвяне на индивидуални дози химиотерапевтици.

Клиент: “Сити Клиник – Онкологичен център”

Град: София, България

Период: 2016

Апаратура: ApotecaChemo, производство на Loccioni Humancare

“Сити клиник – Онкологичен център” придоби цялостно решение за централизирано разтваряне на цитостатици в болничната аптека чрез инсталиране на роботизирана система за приготвянето им ApotecaChemo.

ApotecaChemo напълно автоматизира сложните и критично важни задачи, свързани с приготовление на интравенозни хемотерапевтични лекарствени препарати. Въвеждането на системата оптимизира разходите и работните процеси на лечебното заведение, подобрява отчетността и предоставя по-качествено, бързо и сигурно лечение за пациентите.